Становища 2023 г.

Statement of Bulgarian Association for Drug Information (BADI) regarding proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL laying down Union procedures for the authorisation and supervision of medicinal products for human use and establishing rules governing the European Medicines Agency, amending Regulation (EC) No 1394/2007 and Regulation (EU) No 536/2014 and repealing Regulation (EC) No 726/2004, Regulation (EC) No 141/2000 and Regulation (EC) No 1901/2006. Date: June 26, 2023,  Statement

Уважаеми колеги, на 27.01.2023г. БАЛИ изпрати до Народно събрание на РБ, Комисия по здравеопазването свое становище, във връзка с предстоящото разглеждане на законопроект за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, № 48-354-01-22, както следва: Становище


Становища 2020 г.

Уважаеми колеги, на 19.08.2020 г. БАЛИ изпрати до Министерство на здравеопазването  свое становище, относно Проект на Наредба за определяне на условията и реда за провеждане на неинтервенционални проучвания на територията на Република България, както следва: Становище

Становища 2019 г.

Уважаеми колеги, на 17.03.2019 г. БАЛИ изпрати до Министерство на здравеопазването свое становище, относно проект на Наредба за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти, с отразени коментари, мотиви и предложения на членове на Асоциацията, както следва: Становище

Становища 2018 г.

Уважаеми колеги, на 23.04.2018 г. БАЛИ изпрати до Народно събрание на РБ, Комисия по здравеопазването, свое становище, относно предложения на народни представители за изменение и допълнение на ЗИД на ЗЛПХМ, №702-01-57/20.12.2017 г., публикуван на сайта на МЗ, както следва: Становище
Уважаеми колеги, на 31.01.2018 г. БАЛИ изпрати до Народно събрание на РБ, Комисия по здравеопазването, три свои становища по Законопроект за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, №702-01-57, внесен от Министерски съвет на 20.12.2017 г., както следва:

1. Становище, относно ЗИД на ЗЛПХМ от 20.12.2017 г., в направление “Проекторазпоредби за паралелен износ

2. Становище, относно ЗИД на ЗЛПХМ от 20.12.2017 г., в основно направление “Милосърдна употреба

3. Становище, относно ЗИД на ЗЛПХМ от 20.12.2017 г., в основно направление “Клинични изпитвания


Становища 2017 г.

  • Уважаеми колеги, на 08.11.2017 г. БАЛИ изпрати до Народното събрание на РБ, Министерство на здравеопазването, Министерство на финансите, БЛС, БФС, БГФармаА и ARPharM свое Становище, във връзка със законопроект за бюджет на НЗОК за 2018 г. 
  • Уважаеми колеги, на 24.08.2017 г. БАЛИ изпрати до министъра на здравеопазването приложения към ЗИД на ЗЛПХМ, публикуван на 10.08.2017 г. на сайта на Министерство на здравеопазването.
  • Уважаеми колеги, вижте консолидирана версия на  ЗЛПХМ със законопроект на МЗ от 17.08.2017 г. Всички предложения на МЗ са интегрирани.


Становища 2016 г.

Становища 2015 г.

Становища 2011 г.