Български институции:НАРОДНО СЪБРАНИЕзаседания на комисията по

здравеопазване - дневен ред

законопроектиМИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ


новини

заседания

портал за обществени консултации


ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК (ДВ)


броеве ДВ


ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВА (ИАЛ)


последни новини

електронна база данни за медицински изделия


НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ ПО ЦЕНИ И РЕИМБУРСИРАНЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ (НСЦРЛП)новини

Комисия по оценка на здравните технологии

референтни държави

Приложение №1 на ПЛС

Приложение №2 на ПЛС

Приложение №3 на ПЛС

Приложение №4 на ПЛС

Регистър на пределните цени

Регистър на максималните продажни цени

Услуги


МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО (МЗ)


новини

проекти на нормативни актове


Национална здравно-информационна система(НЗИС)


новини


COVID-19 Единен информационен портал (МЗ)


новини


НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА (НЗОК)


новини

лекарствени продукти

за партньорите на НЗОК (ПРУ; ТЕ; производителите)


ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "МЕДИЦИНСКИ НАДЗОР"


новини


НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ И  АНАЛИЗИновиниБЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСТНОСТ

НА ХРАНИТЕ (БАБХ)


новини


Европейски и международни институции:


ЕMA Events & News


News


Events


PRAC recommendations on safety signals:
monthly overviews


News


European Commission - Public health 


NewsЕDQM What's new


News


ЕDQM - PHARMEUROPA ONLINE


News


Latest updates  on Medical Devices  in the EU


News


ICH


News


European Centre for Disease Prevention and ControlNewsWorld Health OrganizationNews


АРХИВ 2011-2013