BADI - EU Project/ Operational programme Good governance

     I. Проект Разработване на предложения за подобряване на гражданското участие в процесите на ценообразуване и реимбурсиране на лекарства, формиране и отчитане на публичните/бюджетните средства за здравеопазване в областта на лекарствата, с финансовата подкрепа на оперативна програма “Добро управление”, съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ.

Project "Development of proposals for improving civic participation in the processes of pricing and reimbursement of medicines, formation and reporting of public/budget funds for healthcare in the field of medicines", No BG05SFOP001-2.009-0022-C01, implemented with the financial support of Operational Programme "Good Governance", co-financed by the European Union through the European Social Fund, launched on 15.01.2019.

    II. Дейности 1-5

Дейност 1

Извършване на проучване, изследване и анализ, свързани с гражданското участие в процесите на оценки на здравни технологии, ценообразуване, реимбурсиране и контрол на лекарства по лекарско предписание, заплащани с публични/ бюджетни средства в страната;

Activity 1
Conduct research, study and analysis related to citizen participation in the process of health technology assessment, pricing, reimbursement and control of prescription drugs, payment with public/budgetary funds in the country;

 Поддейности | Дейност 1

1.1 АНАЛИЗ НА НОРМАТИВНАТА РАМКА И ПРОЗРАЧНОСТ НА ВЗИМАНЕ НА РЕШЕНИЯ В ПРОЦЕСИТЕ И ПРАКТИКИТЕ ЗА ЦЕНООБРАЗУВАНЕ ПРИ МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО, НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ПО ЦЕНИ И  РЕИМБУРСИРАНЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ И ФИНАНСИРАНЕ И ПУБЛИЧНА ОТЧЕТНОСТ ЗА ЛЕКАРСТВАТА ПО ЛЕКАРСКО ПРЕДПИСАНИЕ В ПЕРИОДА 2015-2019 ГОДИНА

1.2 АНАЛИЗ НА ПРОЦЕСИТЕ НА РЕИМБУРСИРАНЕ - АНАЛИЗ НА НОРМАТИВНАТА РАМКА И ПРОЗРАЧНОСТ НА ВЗИМАНЕ НА РЕШЕНИЯ В ПЕРИОДА 2015-2019 ГОДИНА

1.3 ДОКУМЕНТАЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОЦЕСИТЕ И ПРАКТИКИТЕ ЗА ОЦЕНКИ НА ЗДРАВНИ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ: МЗ, НЗОК, НСЦРЛП и ОЗТ, ОТНОСНО ФИНАНСИРАНЕ, КОНТРОЛ И ПУБЛИЧНА ОТЧЕТНОСТ ЗА ЛЕКАРСТВА ПО ЛЕКАРСКО ПРЕДПИСАНИЕ, ПРОЦЕСИТЕ НА ОЦЕНКИ НА ЗДРАВНИ ТЕХНОЛОГИИ

1.4 ПРОУЧВАНЕ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА УРЕДБА И ПРАВИЛА НА МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО, НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА, ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ ПО ЧЛ. 5 ОТ ЗАКОН ЗА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ, ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ С ДЪРЖАВНО И/ИЛИ ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ ПО ЧЛ. 9 И ЧЛ. 10 ОТ ЗАКОН ЗА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ, КАКТО И ЧАСТНИ ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ, В ДОГОВОРНИ ОТНОШЕНИЯ С НЗОК, ОТНОСНО ФИНАНСИРАНЕ, КОНТРОЛ И ОТЧЕТНОСТ ПРИ РАЗХОДВАНЕ НА СРЕДСТВА.

1.5 ДОКУМЕНТАЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОЦЕСИТЕ И ПРАКТИКИТЕ НА: МЗ, НЗОК, НСЦРЛП И ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ, ОТНОСНО ФИНАНСИРАНЕ, КОНТРОЛ И ПУБЛИЧНА ОТЧЕТНОСТ ЗА ЛЕКАРСТВА ПО ЛЕКАРСКО ПРЕДПИСАНИЕ ЗА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ В ПЕРИОДА 2000-2019 ГОДИНА АНАЛИЗ НА НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ И ПУБЛИКУВАНИ ДАННИ И ОТЧЕТИ ОТ НЗОК В ПЕРИОДА 2000-2019 ГОДИНА ПО ОТНОШЕНИЕ НА: КОНТРОЛА НА ЛЕКАРСТВА ПО ЛЕКАРСКО ПРЕДПИСАНИЕ И ПУБЛИЧНАТА ОТЧЕТНОСТ НА РАЗХОДИТЕ ЗАИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ И АНАЛИЗ НА КОНТРОЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ И ОТЧЕТИ НА ИНСТИТУЦИИТЕ, КОИТО КОНТРОЛИРАТ ТЕЗИ ПРОЦЕСИ

1.6 ДОКУМЕНТАЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОЦЕСИТЕ И ПРАКТИКИТЕ НА: МЗ, НЗОК И ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ, ОТНОСНО ФИНАНСИРАНЕ, КОНТРОЛ И ПУБЛИЧНА ОТЧЕТНОСТ ЗА ЛЕКАРСТВА ПО ЛЕКАРСКО ПРЕДПИСАНИЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ЦЕНООБРАЗУВАНЕ И РЕИМБУРСИРАНЕ НА ЛЕКАРСТВА. АНАЛИЗ КОНТРОЛ НА ЛЕКАРСТВА ПО ЛЕКАРСКО ПРЕДПИСАНИЕ ЗА БОЛНИЧНА ПОМОЩ, ЗАПЛАЩАНИ С ПУБЛИЧНИ СРЕДСТВА ОТ ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ. АНАЛИЗ НА ПУБЛИКУВАНИ АНАЛИЗИ ОТ ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ И ИНСТИТУЦИИ

 1.7 АНАЛИЗ НА СЪБРАНИТЕ ЕМПИРИЧНИ ДАННИ ОТ РЕАЛИЗИРАНОТО ПРОУЧВАНЕ НА ЗАКОНОДАТЕЛНАТА УРЕДБА И ДОКУМЕНТАЛНОТО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОЦЕСИТЕ

 

Дейност 2

Разработка на механизъм и инструментариум за обратна връзка и оценка от страна на гражданите и бизнеса за гражданското участие в проследяване на процесите на оценки на здравни технологии, ценообразуване, реимбурсиране и контрол на лекарства по лекарско предписание, заплащани с публични/ бюджетни средства в страната;

Activity 2
Development of a mechanism and toolkit for feedback and evaluation by citizens and businesses for civic participation in tracking the processes of health technology assessments, pricing, reimbursement and control of prescription drugs paid for with public/budgetary funds in the country;

 2.1 ДОКЛАД - РАЗРАБОТКА НА МЕХАНИЗЪМ И ИНСТРУМЕНТАРИУМ ЗА ОБРАТНА ВРЪЗКА И ОЦЕНКА ОТ СТРАНА НА ГРАЖДАНИТЕ И БИЗНЕСА ЗА ГРАЖДАНСКОТО УЧАСТИЕ В ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА ПРОЦЕСИТЕ НА ОЦЕНКИ НА ЗДРАВНИ ТЕХНОЛОГИИ, ЦЕНООБРАЗУВАНЕ, РЕИМБУРСИРАНЕ И КОНТРОЛ НА ЛЕКАРСТВА ПО ЛЕКАРСКО ПРЕДПИСАНИЕ, ЗАПЛАЩАНИ С ПУБЛИЧНИ/БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА В СТРАНАТА

2.2 Видео


Дейност 3

Обмен на добри практики, свързани с подобряване на гражданското участие в процесите на оценки на здравни технологии, ценообразуване, реимбурсиране и контрол на лекарства по лекарско предписание, заплащани с публични/ бюджетни средства в страната;

Activity 3
Exchange of good practices related to improving citizen participation in the processes of health technology assessments, pricing, reimbursement and control of prescription drugs paid for with public/budgetary funds in the country;

3.1 Работна дискусия #1 | 14.07.2020 | зала Централ, хотел Форум София

Доклади/презентации | Информационни материали | Фотоархив | Видео |

3.2. Работна дискусия #2 |27.11.2020| online

Доклади/презентации | Информационни материали | Фотоархив | Видео

Дейност 4 |

Изготвяне на препоръки за ангажиране на гражданското участие в процесите на оценки на здравни технологии, ценообразуване, реимбурсиране и контрол на лекарства по лекарско предписание, заплащани с публични/ бюджетни средства в страната;

Activity 4
Preparation of recommendations for engaging civil participation in the processes of health technology assessments, pricing, reimbursement and control of prescription drugs paid for with public/budgetary funds in the country:

Медийни публикации

Пресинформация

Дейност 5 |

Конференция | 11 декември 2020 | изпълнение на Дейност 5, по Проект „Разработване на предложения за подобряване на гражданското участие в процесите на ценообразуване и реимбурсиране на лекарства, формиране и отчитане на публичните/бюджетните средства за здравеопазване в областта на лекарствата”, ОП „Добро управление”, съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ.

Activity 5
Conference | December 11, 2020 | implementation of Activity 5, under the Project "Development of proposals to improve citizen participation in the processes of drug pricing and reimbursement, formation and reporting of public/budgetary funds for healthcare in the field of drugs", OP "Good Governance", co-financed by the EU:

Доклади/презентации | Информационни материали | Фотоархив | Видео