ЗАКОН ЗА ВЕТЕРАНИТЕ ОТ ВОЙНИТЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ


В сила от 01.01.1999 г. Обн. ДВ. бр.152 от22 Декември 1998г., изм. ДВ. бр.49 от16 Юни 2000г., изм. ДВ. бр.40 от 18 Май 2007г., изм. ДВ. бр.57 от 13 Юли 2007г., изм. ДВ. бр.98 от 13 Декември 2011г., изм. и доп. ДВ бр. 105 от 30 декември 2016 г.