Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси


(ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 114 ОТ 2003 Г., В СИЛА ОТ 31.01.2004 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 63 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 13.08.2010 Г.)

Обн. ДВ. бр.10 от 4 Февруари 2000г., изм. ДВ. бр.91 от 25 Септември 2002г., изм. ДВ. бр.86 от 30 Септември 2003г., изм. ДВ. бр.114 от 30 Декември 2003г., изм. ДВ. бр.100 от 13 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.101 от 16 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.30 от11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.34 от25 Април 2006г., изм. ДВ. бр.95 от24 Ноември 2006г., изм. ДВ. бр.82 от12 Октомври 2007г., изм. ДВ. бр.110 от 30 Декември 2008г., изм. ДВ. бр.63 от13 Август 2010г., изм. ДВ. бр.98 от 14 Декември 2010г., изм. и доп. ДВ. бр. 84 от 2 ноември 2012 г., изм. ДВ. бр. 61 от 25 юли 2014 г., изм. и доп. от бр. 102 от 29 декември 2015г., изм. и доп. ДВ  бр.12 от  от 3 февруари 2017, изм. ДВ бр. 58 от 18 юли 2017 г., изм. и доп. ДВ бр. 53 от 26 юни 2018 г., изм. и доп. ДВ  бр. 98 от 27 ноември 2018 г., изм. и доп. ДВ бр. 17 от 26 февруари 2019 г., доп. ДВ бр. 19 от 5 март 2021 г.